ปั๊มเจ๊ส เดี่ยว

   

 
ปั๊มเจ๊สคู่ 1"
 
1 ใบพัด1" ต้องใช้มอเตอร์ 1 แรง ดูดลึก 20-25 เมตร 
 
ปริมาตรน้ำ 1,800-2000 ลิตร/ชม. ราคา 2,900 บาm
 
2 ใบพัด1" ต้องใช้มอเตอร์ 2 แรง ดูดลึก 40-45 เมตร 
 
ปริมาตรน้ำ 1,800-2,000 ลิตร/ชม. ราคา 3,800 บาท

 

 

 

 

 

 

 

ปั้มเจทคู่ 2 ใบพัด 2"

2 ใบพัด 2" ต้องใช้มอเตอร์ 7 แรง ดูดลึก 25 เมตร 
ปริมาตรน้ำ 8,400-9,000 ลิตร/ชม. ลง บ่อ 5" และ 6"
ราคา 7,800 บาท
 
 
 
 
 
 
 
ปั้มเจทเดี่ยว 2 ใบพัด 2" 
ต้องใช้มอเตอร์ 7 แรง ดูดลึก 25 เมตร 
ปริมาตรน้ำ 8,400-9,000 ลิตร/ชม. ลง บ่อ 4"

ราคา... 13,800 บาท
 หากต้องการดูดลึก 45-60 เมตร 

ต้องลดขนาดท่อดูดเป็น 1.5" ทางออกเป็นท่อ 1.1/4"
 
 
 
 
 
 
  
ปั้มเจทเดี่ยว 3 ใบพัด 2" 
ต้องใช้มอเตอร์ 7 แรง ดูดลึก 25 เมตร
ปริมาตรน้ำ 9,000-9,500 ลิตร/ชม. ลง บ่อ 4"

ราคา... 15,500 บาท

หากต้องการดูดลึก 45-60 เมตร 
ต้องลดขนาดท่อดูดเป็น 1.5" ทางออกเป็นท่อ 1.1/4"
 

 

 

 

ชุดหัวเจทเดี่ยว

ราคา.. 6,900 บาท

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 229,907