ปั๊มไฟฟ้า 3"

ู฿ํ๊ํ็๋็๋์็ฺ์?

            

    ปั๊มไฟฟ้า  3"   


 

       

       

 

 

 

 

 

 

 

รหัสสินค้า 228-151   

ปั๊มไฟฟ้า 3" x 3hp. 

ราคา ... 5,500-.   

      รหัสสินค้า 228-165     

     ปั๊มไฟฟ้า 3" x 2hp.   

ราคา ...  8,800-.

 

 

Visitors: 225,278